സമരങ്ങളും, ബന്ദുകളും, അക്രമങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേരളത്തിനു്.


ഈ ലക്ഷ്യം സാദ്ധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. വരു. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ശ്രമിയ്ക്കാം.


Support the Cause, Give a hand.

We receive donations from individuals and organisations who are inspired by our efforts. Our only aim is the development of our state, Kerala and its people.

We believe that every person has capabilities and can contribute a lot to the society.
Therefore we work with each individual to get him to perform better in his/her chosen field, whatever it may be. We connect young people with experienced professionals so that they can learn the right things early.

We welcome anyone who can share some of his capabilities to this initiative. 
When it comes to donations, please do small contributions, see how we evolve and stay connected. Share this information with others. Recommend to Volunteer.

Bank Transfer Options:

Mission 2040 Foundation Trust
A/c No. 920020072992237
IFSC Code:- UTIB0003042
AXIS Bank
Sasthamangalam, Trivandrum-695010
Once transfer is made please mail to missionkerala2040@gmail.com 
You can also make recurring payments to us every month to support the cause.


നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും ഉന്നമനത്തിനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയ്ക്കു വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കാം.


Listen to our early birds.

They took the initiative boldly, let us listen to their experience.

Arsha Ravikumar

Gopika

Come, let's make this change possible. Stay Positive.
"Nothing is impossible."

© Mission Kerala 2040. Copyright. All Rights Reserved.
Privacy Policy     Terms and Conditions     Refund Policy